top of page

Vilkår for bruk

Disse Vilkårene gjelder for brukere av tjenesten Smarttakst. Aksept av Vilkårene er en forutsetning for å bruke Smarttakst. Du huker av for at du har lest og aksepterer Vilkårene før du bruker tjenesten.

1. DEFINISJONER

”Dokument” betyr ethvert dokument som behandles i eller av Smarttakst. 

”Kunden” betyr den fysiske eller juridiske person som angis som kunde av Tjenesten, som forpliktes etter disse vilkårene, og som er ansvarlig for betaling til Tjenesteleverandøren. Kunden trenger ikke å være Signaturinnehaver. 

”Nettstedet” betyr websider på internettdomenet www.smartttakst.no og/eller andre domener hvor Tjenesten leveres og tilbys av eller på vegne av Tjenesteleverandøren. 

"Appen" betyr applikasjonen som er utviklet av selskapet og som er tilgjengelig for nedlasting fra Apple Store og Google Play.

”Tjenesteleverandøren” betyr Smarttakst AS, organisasjonsnummer 925 856 169, med forretningsadresse Innherredsveien 26, 7042 Trondheim, Norge. 

"Tjenesten” betyr tjenesten ”Smarttakst”, en app for utfylling og generering av takstrapporter, slik den til enhver tid tilbys gjennom Nettstedet og på Vilkårene. 

”Vilkårene” betyr disse vilkårene. Eventuelle forbehold eller avvik fra vilkårene som ikke eksplisitt er avtalt skriftlig mellom Kunden og Tjenesteleverandøren anses ikke som del av Vilkårene.

2. PARTER I AVTALEN

Parter i avtalen er Kunden og Tjenesteleverandøren. Hvert Dokument som lastes opp til Tjenesten anses som en selvstendig ordre og vil utgjøre en selvstendig avtale basert på Vilkårene. 

Dersom den som bestiller er en annen enn Kunden, innestår representanten personlig for at han eller hun har rett til å binde Kunden til avtalen. Representanten er personlig ansvarlig overfor Tjenesteleverandøren for enhver overskridelse av de fullmakter representanten har overfor Kunden. 

Tjenesteleverandøren kan benytte underleverandører i utførelsen av Tjenesten og tilhørende tjenester. Slike underleverandører anses å opptre på vegne av Tjenesteleverandøren, og Kunden kan ikke rette krav mot underleverandører i forbindelse med Tjenesten. 

Kunden, og eventuelt Kundens representant, innestår for at den informasjon som oppgis i forbindelse med hver bestilling er korrekt, og at Kundens profildata er korrekt og oppdatert ved enhver bestilling. 

 

3. VILKÅR FOR BRUK

Kundens bruk av Tjenesten er underlagt Vilkårene. Kunden anses å gjenta sin aksept av Vilkårene ved enhver senere bruk på Nettstedet/Appen.

4. TJENESTENS FUNKSJON OG TILGJENGELIGHET

Tjenesten påbegynnes ved at det opprettes en profil enten på Nettstedet eller i Appen. 

Tjenesten innebærer utfylling av takstskjematurer utviklet av Selskapet, samt generering av takstrapporter. 

Tjenesten tilbys ”som den er” i henhold til Vilkårene. Tjenestens funksjonalitet er til enhver tid begrenset av hva Tjenesteleverandøren velger å gjøre tilgjengelig, og utover det som er nødvendig for å bruke og/eller levere Tjenesten gis det ingen garanti for spesifikk funksjonalitet på noe tidspunkt. Tjenesteleverandøren kan legge til, endre eller fjerne funksjonalitet uten varsel til Kunden. 

Bruk av Tjenesten er underlagt de tekniske forutsetninger og begrensninger som til enhver tid gjelder for Tjenesten, som opplyst på Nettstedet, og er avhengig av internettilgang. Tjenesteleverandøren vil forsøke å holde nedetid til et minimum, men det kan forekomme avbrudd og forsinkelser i Tjenestens tilgjengelighet som følge av vedlikehold, oppgraderinger og andre forhold. Tjenesteleverandøren kan gjøre Tjenesten og/eller Nettstedet utilgjengelig ved mistanke om misbruk, eller for å begrense en etter Tjenesteleverandørens syn uakseptabel sikkerhetsrisiko av annen karakter. Tjenesteleverandørens plikter ved Tjenestens utilgjengelighet er begrenset til å søke å rette opp forholdet uten ugrunnet opphold.

5. BEHANDLING AV DOKUMENTET

Dokumentet må ved opplasting ha slike tekniske egenskaper som Tjenesten krever, som spesifisert på Nettstedet, og Dokumentet vil lagres midlertidig hos Tjenesteleverandøren som ledd i utførelse av Tjenesten. 

Tjenesteleverandøren vil behandle Dokumentet som konfidensielt. Dette innebærer at Tjenesteleverandøren ikke vil lese, utlevere, eller på annen måte behandle Dokumentet annet enn gjennom slik maskinell behandling som er nødvendig for å utføre Tjenesten, og at Tjenesteleverandøren vil gjøre alle rimelige tiltak for at Dokumentet oppbevares på en betryggende måte utilgjengelig for andre enn de som har behov for tilgang for å utføre Tjenesten (herunder Kunden, og eventuelle andre personer som Kunden har spesifisert). Dette er likevel ikke til hinder for at Tjenesteleverandøren utleverer opplysninger der dette er påkrevet etter lov. Tjenesteleverandøren vil i slike tilfeller søke å varsle Kunden forut for utlevering, så fremt slikt varsel ikke ville være ulovlig. 

Dokumentet vil fjernes fra Tjenesten ved utløpet av nedlastingsperioden, eller dersom Kunden angir at Dokumentet skal slettes tidligere, og slettes fra Tjenesteleverandørens datasenter i henhold til Tjenesteleverandørens rutiner for datalagring. Tjenesteleverandøren har ingen plikt til å oppbevare eller tilgjengeliggjøre Dokumentet utover det som her er angitt.

6. PERSONOPPLYSNINGER

Tjenesteleverandøren behandler slike personopplysninger som er nødvendige for å identifisere Kundens representant ved utførelse av Tjenesten. Tjenesteleverandøren vil ikke benytte personopplysninger til andre formål enn å utføre Tjenesten med mindre den registrerte eksplisitt har samtykket til dette, og vil utveksle alle personopplysninger utelukkende i kryptert form. 

Tjenesteleverandøren kan registrere navn, e-postadresse og ip-adresse for Kundens representant i forbindelse med Tjenesten. Etter avslutning av Tjenesten slettes slik informasjon automatisk, med mindre den registrerte har samtykket til fortsatt lagring.

 
Kunden innestår for at personopplysninger som overføres på vegne av Kunden gjennom Tjenesten er basert på informert samtykke fra den registrerte. Kunden er selv behandlingsansvarlig for eventuelle personopplysninger som inngår i Dokumentet ved opplasting. 

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende personvernslovgivningen.

7. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Kundens rett til bruk av Tjenesten, inkludert bakenforliggende systemer og immaterielle rettigheter, er begrenset til det som er nødvendig for å bruke Tjenesten i henhold til Vilkårene. 

Kunden har ikke rett til å integrere Tjenesten med egne eller tredjeparts systemer, eller tjenester, uten særskilt avtale med Tjenesteleverandøren. Dersom Tjenesten benyttes som del av Kundens leveranser overfor tredjeparter skal Kunden sørge for at det klart fremkommer at Tjenesten tilbys som en uavhengig tjeneste, og både Tjenesten og Tjenesteleverandøren skal angis tydelig med fullt navn. 

Bruk av Tjenesten innebærer ingen overføring av immaterielle rettigheter til Dokumentet, men Tjenesteleverandøren skal ha rett til å benytte Dokumentet for å utføre Tjenesten, herunder å tilgjengeliggjøre Dokumentet i samsvar med Vilkårene.

8. ANSVAR

Bruk av Tjenesten er underlagt de begrensninger og kvalifikasjoner som følger av Vilkårene. Kunden er ansvarlig overfor Tjenesteleverandøren for brudd på Vilkårene av Kunden eller Kundens representant. Brudd på Vilkårene kan videre medføre utestenging fra Tjenesten, og ha slike rettslige følger som er tilgjengelig for Tjenesteleverandøren etter Vilkårene og norsk rett. 

Tjenesteleverandørens ansvar for Tjenesten begrenses av Vilkårene. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for noe som skyldes feil i tredjeparts systemer eller forhold utenfor Tjenesteleverandørens rimelige kontroll. 

Kunden skal holde Tjenesteleverandøren skadesløs for ethvert krav fra tredjepart som springer ut av Kundens bruk av Tjenesten og som Tjenesteleverandøren ikke er ansvarlig for etter Vilkårene.

9. ENDRINGER

Tjenesteleverandøren kan når som helst endre Vilkårene. Endringer i Vilkårene får virkning for enhver Tjeneste som initieres etter at de oppdaterte Vilkårene trer i kraft. De oppdaterte Vilkår gjøres tilgjengelig på Nettstedet. Det er Kundens ansvar å holde seg oppdatert om endringer i Vilkårene.

10. LOVVALG

 

Enhver tvist knyttet til Vilkårene eller Tjenesten skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting. 

Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning gir Kunden (og enhver person som utgir seg for å representere kunden) herved avkall på retten til å fremme innvendinger mot valget av verneting og enhver lignende innvending mot slik prosess, og aksepterer at en dom fra domstol som nevnt i dette punkt skal være bindende og kan fullbyrdes i enhver kompetent jurisdiksjon.


 

11. VARIGHET / OPPSIGELSE

 

Denne avtale skal gjelde til den sies opp av en av partene i tråd med dette punkt.

Lisenstaker har [imidlertid] rett til å si opp avtalen [på et hvilket som helst tidspunkt] med 1 måneders varsel [dersom Lisenstaker finner at den ikke vil gi økonomisk utbytte]. Slik oppsigelse må skje i signert brev enten per post eller e-post. Etter oppsigelsestiden vil brukerens tilgang og oppdrag stanses inntil videre fra Tjenesteleverandøren. Forhåndsbetalte årslisenser for fri bruk hele året vil bli betalt tilbake 50% ved oppsigelse før 01.februar samme år. Årslisenser løper fra 01.01 og ut gjeldene år. 

 

12. MISLIGHOLD

 

Partene er enige om at forhandlinger skal føres før mislighold av noen art fører til konflikt.

Mislighold gir grunnlag for erstatningskrav etter vanlige regler.

Vesentlig mislighold gir den annen part rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning [alternativt: med virkning 30 dager deretter med mindre feilen i mellomtiden er rettet.]

[Som vesentlig mislighold som gir Lisensgiver rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning regnes blant annet:

1: Manglende innbetalinger

2: Ulovlige endringer av genererte rapporter

[Som vesentlig mislighold som gir Brukeren rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning regnes blant annet:

1: Manglende tilgang på skjematurer over 10 dager,

 

13. KONKURRERENDE PRODUKTER 

 

Kunden har innenfor det geografiske område som avtalen gjelder i avtaleperioden ikke rett til å markedsføre og/eller selge konkurrerende produkter med Tjenesteleverandørens merkenavn (Smarttakst), uten Tjenesteleverandørens samtykke.

 

 

14. PRODUKTER OG PRISER

 

Kunden kan velge mellom tre forskjellige pakker, Mini, Pro og Basic. Mini gir tilgang til 5 rapporter hver måned og koster 990,-, Basic gir tilgang til 20 rapporter hver måned og koster 2490,-. Pro gir ubegrenset bruk og koster 3990,-.  
 

bottom of page